131 Прикладна механіка

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131 Прикладна механіка

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 Механічна інженерія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Зварювальне виробництво"

фахової передвищої освіти

Кваліфікація: "технік-технолог із зварювання"

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво"

Ціль програми: Забезпечення підготовки фахівців зі зварювального виробництва, які володіють сучасним технічним мисленням, фундаментальними знаннями і відповідними компетенціями, необхідними для проведення ефективної виробничої діяльності. Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення типових завдань прикладної механіки, що передбачає здійснення виробничої діяльності

Основний фокус програми: Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного вивчення теорії та практики, а також вивчення ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, її оцінки якості та вимог нормативно – технічної документації до неї.

Фаховий молодший бакалавр з зварювальних  технологій повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології зварювального виробництва;
 • розв’язування (типових задач діяльності) спеціалізованих професійних задач, а саме: проектування, проведення розрахунків типових конструкцій; розробка конструкторської, технологічної документації, технологічна підготовка та нормативно – технічне забезпечення технологічних процесів; визначення порядку та змісту ведення ремонтних робіт; регулювання механічних приладів, їх налагоджування та обслуговування; підготовка до експлуатації та ремонту; організація технічного обслуговування виробничих процесів; впровадження заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; організація діловодства, складання і оформлення організаційно – розпорядчих і тенічнихдркументів; управління технічним обслуговуванням з врахування соціального і екологічного значення; технологічна підготовка виробничого процесу; вхідний контроль технічної документації; підготовка та випробування технологічного устаткування, систем і агрегатів для виробничого процесу в машинобудуванні та суднобудуванні, а саме:
 • на підставі заданих умов експлуатації, розрахункових схем навантаження не складних деталей або вузлів типових зварних конструкцій, використовуючи нормативні документи, вихідні дані на проектування; типові методики розрахунків, обчислювальну техніку під керівництвом фахівця більш високої компетенції.

Фаховий молодший бакалавр з зварювальних  технологій повинен вміти:

 • визначати тип зварного з’єднання, перевіряти його на міцність, вибираючи розміри зварних з’єднань згідно стандарту при статичному навантаженні;
 • визначати тип зварної конструкції, призначення її основних елементів; виконувати розрахунки нескладних елементів зварних конструкцій на міцність та визначати розміри їх перерізів при статичному навантаженні.
 • на підставі технічних умов та виготовлення типових зварних конструкцій, програми випуску продукції підприємства, використовуючи робочі креслення, довідники, нормативно-технічну документацію.
 • комплектувати технічну документацію та виготовлення зварних конструкцій та вносити зміни до неї при корегуванні технологічних процесів та модернізації виробництва;
 • визначати економічну ефективність технологічних процесів,що розробляються, під керівництвом фахівця більш високої компетентності.
 • давати характеристику здатності до зварювання матеріалів, що зварюються, для певних умов технологічного процесу;
 • визначати види  заготівельних операцій, вибиратим обладнання та засоби механізації для її виконання;
 • складати схеми складання та зварювання на базі типових зварних конструкцій та вибирати засоби механізації складально – зварювальних робіт;
 • обгрунтовувати вибір способу зварювання тиском;
 • обгрунтовувати вибір способу зварювання плавленням;
 • вибирати зварювальні матеріали для вибраного способу зварювання;
 • обгрунтовувати вибір джерел живлення для електричного зварювання плавленням;
 • в залежності від способу зварювання вибирати заходи запобігання та усунення напружень та деформацій; обирати техніку вибраного способу зварювання;
 • вибирати заходи з охорони праці на всіх етапах технологічного процесу;
 • розробляти та оформлювати технологічні та операційні карти на виготовлення зварних конструкцій різними способами зварювання;
 • володіти знаннями видів підготовки кромок заготівок до зварювання та оцінювати якість їх підготовки;
 • володіти відповідно вимогам технологічного процесу технікою ручного дугового зварювання покритими електродами стикових та кутових швів в різноманітних просторових положеннях, крім стельового, пластин товщиною 5мм та поворотних стиків труб діаметром 89мм, товщиною 4мм з вуглецевих та низькоколегованих сталей;
 • володіти навичками механізованого дугового зварювання відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками автоматичного дугового зварювання відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками газового зварювання та термічного різання відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками стикового контактного зварювання  відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками точкового контактного зварювання  відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками шовного контактного зварювання  відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками підготовки та налагодження обладнання відповідно режимам зварювання;
 • володіти навичками щодо забезпечення заданих параметрів режимів дугового зварювання відповідно вимогам технологічних карт;
 • забезпечувати безпечні умови праці при виконанні зварювання;

оцінювати за зовнішнім оглядом поверхні шва якісних зварювальних робіт. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно – правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

І може займати первинні посади:

3111 – технік-технолог із зварювання;

3118 – технік-конструктор;

3119 – технік;

3119 – технік з підготовки виробництва;

3119 – технік з підготовки технічної документації.